منبع این مقاله مجله ی گلستان قرآن

در سورة‌ «والفجر» آیه‌ سوم‌ (والشفع‌ والوتر) رب‌ جلیل‌ به‌ «زوج‌ وفرد» سوگند یاد کرده‌ است‌. یکی‌ از محققان‌ با تفکر و تحقیق‌ دررابطه‌ با این‌ آیه‌ به‌ نتیجه‌ جالبی‌ رسیده‌ و به‌ این‌ حقیقت‌ پی‌ برده‌است‌ که‌ تعداد سوره‌ها و ترتیب‌ قرار گرفتن‌ آنها و تعداد آیات‌ هرسوره‌ درست‌ باید به‌ همین‌ مقدار و ترتیب‌ که‌ در حال‌ حاضر در قرآن‌وجود دارد باشد. اگر از آنها کم‌ و یا به‌ آنها اضافه‌ شود و حتی‌ اگرجابه‌جا شوند (به‌ عبارت‌ دیگر هر تغییری‌ در شماره‌ و تعداد سوره‌ه

و آیات‌ قرآن‌ به‌ عمل‌ آید) کد ریاضی‌ فرد و زوجی‌ که‌ در آن‌ جای‌داده‌ شده‌ است‌، درست‌ جواب‌ نمی‌دهد.

اینکه‌ خداوند می‌فرماید: «یقیناً «قرآن‌» کتاب‌ گرانقدری‌ است‌.

هیچ‌ باطلی‌ بدان‌ راه‌ نیابد، نه‌ در آینده‌، نه‌ در گذشته‌».

فصّلت‌، 41 و 42

مانند سایر آیات‌ حق‌ است‌ و چیزی‌ جز آن‌ نیست‌.

اما یافته‌های‌ این‌ اندیشمند (کورش‌ جم‌) از این‌ قرار است‌:

همان‌ سان‌ که‌ می‌دانیم‌ قرآن‌ دارای‌ 114 سوره‌ است‌ که‌ هرسوره‌ علاوه‌ بر اسم‌ آن‌، شمارة‌ ردیف‌ و تعدادی‌ آیه‌ نیز دارد. مثلاًاسم‌ اولین‌ سورة‌ قرآن‌ «الفاتحه‌» شمارة‌ ردیفش‌ 1 و تعداد آیاتش‌ 7است‌. اگر تعداد آیات‌ کلیة‌ 114 سورة‌ قرآن‌ را هم‌ جمع‌ کنیم‌ عدد6236 (طبق‌ روایات‌ معتبر) به‌ دست‌ می‌آید و اگر شماره‌ خودسوره‌ها را با هم‌ جمع‌ کنیم‌ عدد 6555 به‌ دست‌ می‌آید. حال‌ اگراعداد مربوط‌ به‌ هر سوره‌ را با اعداد مربوط‌ به‌ جمع‌ آیاتش‌ با هم‌جمع‌ کنیم‌ جدول‌ زیر بدست‌ می‌آید:

ردیف‌

نام‌ سوره‌

شمارة‌ سوره‌

جمع‌ تعداد آیات‌

جمع‌ شماره‌ و تعداد آیات‌

1

2

الفاتحه‌

بقره‌

1

2

7

286

8

288

اینک‌ 114 عدد را که‌ از جمع‌ شماره‌ و تعداد آیات‌ هر سوره‌ به‌دست‌ آمده‌ است‌، بر حسب‌ زوج‌ و فرد بودن‌ از هم‌ جدا می‌کنیم‌ و هرگروه‌ را در جدولی‌ به‌ نام‌ جدول‌ «زوج‌» و «فرد» جای‌ می‌دهیم‌.

نکات‌ این‌ اعجاز:

1- با تقسیم‌بندی‌ سوره‌ها در جدول‌های‌ زوج‌ و فرد دقیقاً 57سوره‌ در جدول‌ زوج‌ و 57 سوره‌ در جدول‌ فرد قرار می‌گیرند.

2- جمع‌ کل‌ اعداد جدول‌ زوج‌ برابر 6236 یعنی‌ درست‌ معادل‌مجموع‌ تعداد آیات‌ قرآن‌ کریم‌ است‌.

3- جمع‌ کل‌ اعداد جدول‌ فرد برابر 6555 یعنی‌ درست‌ معادل‌مجموع‌ شماره‌ سوره‌های‌ قرآن‌ کریم‌ است‌.

4- در جدول‌ «زوج‌» و «فرد» قرآن‌ که‌ هر یک‌ از 57 سوره‌تشکیل‌ شده‌، دقیقاً 30 سوره‌ با تعداد آیات‌ زوج‌ و 27 سوره‌ با تعدادآیات‌ فرد، در هر کدام‌ به‌ چشم‌ می‌خورد.

نمودار این‌ اعجاز:

114 سوره‌ قرآن‌

57 سوره‌ با شماره‌ زوج‌

57 سوره‌ با شماره‌ فرد

30 سوره‌ با تعداد آیات‌ زوج‌

27 سوره‌ با تعداد آیات‌ فرد

30 سوره‌ با تعداد آیات‌ زوج‌

27 سوره‌ با تعداد آیات‌ فرد

جدول‌ فرد قرآن‌

جدول‌ زوج‌ قرآن‌